YÖNETİM PLANI

SOĞUCAK KÖYÜ

3029, 2883, 2131, 2126 ve 2128 parsel sayılı taşınmazın üzerine inşa edilen kargir binanın 634 sayılı yasaya göre düzenlenmiş YÖNETİM PLANIDIR.

 

1. 634 sayılı kanun hükümlerine göre mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilecek olan SOĞUCAK KÖYÜ DEVEBOYNU MEVKİİNDE KAİN 3029, 2883, 2131, 2126 ve 2128 …….. parsel sayılı gayrimenkul kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu yönetim planına göre yönetilir.

 

2. Kat mülkiyetine tabii iş bu gayrimenkul üzerindeki ana yapı 94 ADET DUBLEKS VE 3 ADET SIMPLEKS MESKENDEN ibaret olup DAĞCILAR SİTESİ adını taşımaktadır. Mesken olan bağımsız bölümler başka amaçla kullanılmaz.

 

3. Ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerine tahsis edilen eklentiler hariç Kanunun 4. maddesinde sayılan yerleriyle kat maliklerinin ortaklaşa kullanma korunma ve faydalanma alanları ortak yerlerdendir.

 

4. Bu yönetim planına ana gayrimenkulün bütün bağımsız bölüm malikleri, bunların mirasçıları, sonradan satış vs. yoluyla hak iktisap edenler ve apartmanda diğer sebeplerle bulunanlar ve ikamet edenler uymak zorundadır.

 

5. Tapu sicilinde ve kat malikleri arasında akdedilen sözleşmeler ile bu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde ve anlaşmazlıkların hallinde Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun ve diğer yasa hükümleri Mer’ i dir.

 

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

 

6. Kat malikleri, Kat Mülkiyeti Kanunu ve sözleşmelerle yönetim planındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptir. Ancak kendi bağımsız bölümlerinde ana yapıya zarar verebilecek veya genel görünümünü değiştirecek tadilat ve tesis yapamazlar.

 

7. Kat malikleri Ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine Medeni Kanunun müşterek mülkiyet hükümlerine göre ortak olurlar ve bu yerlerden Kanun sözleşme ve Yönetim Planı hükümlerine göre faydalanırlar.

 

8. Kat malikleri ortak yerlerin bakım ve temizliğine, korunmasına itina göstermeye ve ana gayrimenkulün güzelliğini, sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça ortak yerlerde inşaat onarım ve tesisler ile dış badana ve boya yapamazlar. Kat malikleri Kurulunca kendilerine ayrılan yerler var ise tayin edilen günler dışında bu yerlerden faydalanamazlar.

 

9. Kat malikleri gerek kendi bağımsız bölümleriyle eklentilerini ve gerekse ortak yerleri kullanırken iyi niyet kurallarına uymak zorundadırlar. Ve özellikle aşağıda yazılı işlemleri yapamazlar.

 

a) Kendi bağımsız bölümlerini randevu evi, kumarhane veya benzeri yer gibi ahlak ve adaba aykırı şekilde kullanamazlar.

 

b) Bağımsız bölümlerin balkon ve penceresinden halı, kilim vs. silkemezler. Su ve benzeri akışkanlar dökemezler çöp atamazlar.

 

c) Kat malikleri kütüğünde Mesken işyeri ve ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümlerde hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik, poliklinik ve ecza laboratuarı gibi müesseseler kuramayacakları gibi kat mülkiyetinde mesken olarak görünen bağımsız bölümlerde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, diskotek, gibi eğlence yerleri ile fırın, lokanta, pastane, gibi beslenme yerleri imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri, gibi yerler açamazlar.

 

d) Kendi bağımsız bölüm ve eklentisi ile ortak yerlerde Kat Malikleri Kurulunca müsaade edilmedikçe Kedi, Köpek, Tavuk, gibi diğer hayvanları besleyemezler.

 

e) Kendi bağımsız bölümlerinde de olsa diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde toplantılar tertip edemezler. Nişan, düğün, gibi toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye özen göstermek zorundadırlar. Kat malikleri Kurulu izin vermedikçe bu gibi işleri ortak yerlerde yapamazlar.

 

f) Radyo, müzik aletleri ve benzeri şeyleri diğer kat maliklerini rahatsız edici şekilde kullanamazlar.

 

g) Bağımsız bölümüyle eklenti ve ortak yerde patlayıcı ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar. Diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapamazlar. Koku ve duman çıkarmak gibi hareketlerden sakınmak zorundadırlar.

 

10. Kat malikleri diğer bağımsız bölümlerde eklenti ve ortak yerlerde meydana gelecek arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa buna uygun görecekleri zamanda da olsa izin vermek zorundadırlar. Bu sebeple uğrayacakları zararın tazminini isteme hakları saklıdır.

 

11. Kat malikleri kendi bağımsız bölümünün çatısında kiremit örtünün üzerine su deposu. Konulamaz ve anten sisteminde ise yükseklik 1.5 mt. Yi aşamaz. Çatı terası kapalı bir mekan şekline dönüştürülemez.

 

12. Yukarıda yazılı hususlar Yönetim Planında ve Kat Mülkiyeti kanununda ön görülen hak ve mükellefiyetlerin bağımsız bölümlerde kiracı, sükna hakkı sahibi ve diğer sebeplerle oturan ve faydalananlar tarafından da yerine getirilmesi zorunludur.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MANAGEMENT PLAN

 

SOĞUCAK VILLAGE

 

Built immovable real estate property upon Parcel Nos. 3029, 2883, 2131, 2126, 2127 and 2128 according to regulations of Law No. 634 shall be administered according to this MANAGEMENT PLAN.

 

1. According to the Provisions of Condominium Law 634, located in the vicinity of Soğucak Village, Parcel Nos. 3029, 2883, 2131, 2126, 2127 and 2128 will be converted into condominium ownership without prejudice to the provisions of this management plan as governed by the law of real estate.

 

2. The condominium real estate properties consists of 94 SEMI-DETACHED AND 3 DETACHED HOUSİNG UNİTS bearing the DAĞCILAR SİTESİ name. The independent residential areas cannot be used for other purposes.

 

3. Home owners real estate and their allocated individual sections, excluding add-ons, co-owners areas, listed in Article 4 benefit from the main property of the Law.

 

4. This Management Plan binds all the home owners and Independent Sections of the main real estate, their heirs, and the third persons who will later acquire the Independent Sections by purchasing them or other ways and the residents and beneficiaries of the Independent Sections.

 

5. This contract is concluded between the Land Registry and the management plan. In cases where there is no provision in the contract concluded between home owners and the management plan Ownership Law, Civil Code and other relevant laws shall apply.

 

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HOMEOWNERS

 

6. The home owners have all the rights and authorities (given by the Civil Code to all the home owners) on their Independent Sections without prejudice to the provisions of the contract with the management plan has all the rights and powers. However, they cannot make any reparation and/or change to the overall look by reconstruction of facilities in a manner to damage the main structure.

 

7. Home owners become partners in joint ownership according to the provisions of the Civil Code to the main property of all public places and places of benefit in accordance with this Law and Management Plan contract provisions.

 

8. The home owners must pay attention to the maintenance and cleaning of common areas and are strictly obliged to protect, showing care to protect diligently the beauty and soundness of the main real estate. Construction and repair works with external plaster and paint cannot be made in the common areas without full consent of the home owners.

 

9. Home owners must abide by the rules of goodwill and good faith when using their own Independent Sections and common areas. They cannot do especially the following:

 

a) They cannot use their Independent Sections for immoral acts that are contrary to the socially acceptable behaviours, for example, brothels, casinos, etc.

 

b) The home owners cannot use their Independent Sections to shake out rugs, carpets, etc., they cannot spill water, etc. and throw garbage, etc. from the balconies and windows of their Independent Sections.

 

c) The home owners cannot use their Independent Sections in any case as any commercial business or office; dispensaries; policlinics; clinics and pharmaceutical laboratories; and they cannot open in their Independent Sections entertainment places such as cinema, theatre, café, casino, night club, bar, club, dance hall and other establishments such as bakery, restaurant; wineries; pastry shop, factory, dye house, printing house, shop, gallery and bazaar.

 

d) The home owners cannot use their Independent Sections or common areas to raise or feed domestic or wild animals, birds of prey, cats, dogs and chickens unless agreed by the management board.

 

e) The home owners cannot use their Independent Sections to organize meetings in a manner to disturb other home owners. They must be careful not to disturb the other home owners during their special meetings such as engagements, wedding ceremonies, etc. and they cannot hold such meetings in the common areas unless agreed by the management board.

 

f) They cannot use radios, musical instruments, etc. in a manner to disturb other home owners.

 

g) They cannot keep explosive and malodorous substances in their Independent Sections and in the common areas, and they must avoid from acts causing shake, odour, smoke, and dust in a manner to disturb other home owners.

 

10. Home owners must allow entrance to their Independent Sections if necessary to remedy (repair) defects that occur in other independent sections, common areas and additions. However, it is obligatory that such works are made in a time that is the most suitable for the parties. The right to request compensation for the damage they suffered is therefore reserved.

 

11. Home owners cannot install water storage tanks on their roofs. Solar energy units cannot exceed 80 cm from the height of the roof. Antenna systems cannot exceed more than 1.5 m from the height of the roof. Roof terraces cannot be converted to form an enclosed space.

 

12. Written above is the Management Plan with the rights and obligations of home owners, residence rights and other beneficiaries in accordance with Condominium Ownership Law.